PRIVACY POLICY (Zásady zpracování osobních údajů)

Dne 27.4.2016 bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „Nařízení“ nebo „GDPR“), v anglickém jazyce General Data Protection Regulation – GDPR). Tento předpis je přímo účinný v celém evropském prostoru dne 25.5.2018. 

Obchodní společnost MP on-line s.r.o., IČ: 106 67 156, sídlem Na krčské stráni 712/72, Krč, 140 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 346002 (dále jen jako „Provozovatel“ nebo „MP“ nebo „Správce“), si je plně vědoma významu ochrany osobních údajů. 

Tyto Privacy Policy se týkají především zpracování osobních údajů těch subjektů osobních údajů, které se rozhodnou využít služeb Správce – tedy klientů MP.

1) Obecně ke zpracování osobních údajů

Obchodní společnost MP je provozovatelem hazardních her ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“). V tomto ohledu právní řád České republiky Provozovateli hazardních her jasně stanoví povinnosti v oblasti zpracování osobních údajů, a to zejména již zmíněným ZHH a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“).

2) Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je MP. Kontaktní údaje jsou k dispozici na webových stránkách Správce.

MP on-line s.r.o. 

Sídlo: Na krčské stráni 712/72, Krč, 140 00 Praha 4 

IČ: 106 67 156 

zastoupená Mgr. Michalem Lorencem, MBA, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 346002 

Internetové stránky: www.magicplanet.cz (dále jen „Internetové stránky“ nebo ,,web‘‘ nebo ,,webové stránky‘‘).

Provozovatel ustanovil tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Tímto pověřencem je GDPR Solutions a.s., IČ: 061 00 091, Opletalova 6, Nové Město 110 00 Praha 1, konkrétně Mgr. Jakub Mareš, kterého lze kontaktovat na adrese kmares@gdprsolutions.cz.

3) Právní tituly zpracování

V souladu se zákony na ochranu údajů (zejména Nařízení a zákon č. 101/2021 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“) budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, pouze když k takovému zpracování máme právní titul. Těmito tituly v rámci činnosti MP zejména jsou:

a) „souhlas“: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (u MP zejména cookies, marketing a věrnostní program); 

b) „smlouva“: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (u MP zejm. zřízení uživatelského konta); 

c) „zákon“: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejm. ZHH, AML, právní předpisy týkající se daní a účetnictví, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností aj.);

d) „oprávněný zájem“: zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů (např. ochrana našich právních nároků, nezbytné cookies (funkční cookies)).

4) Jaké osobní údaje zpracováváme (kategorie osobních údajů), koho (kategorie subjektů údajů) a z jakých důvodů (účely zpracování)?

Správce je v souvislosti s poskytováním služeb hazardních her povinen zpracovávat a uchovávat zákonem stanovené osobní údaje týkající se jeho klientů. 

Subjektem údajů v rámci činnosti Správce může být pouze osoba starší 18 let, která splňuje podmínky dle ZHH a dalších právních předpisů. 

Nemáte povinnost poskytnout nám žádné Vaše osobní údaje – to, zda využijete našich Služeb je zcela na Vás. Pokud však údaje neposkytnete, nemusíme Vám být schopni požadované Služby poskytnout (například na základě splnění podmínek ZHH a AML, které ustanovují povinnost hráče identifikovat).

Dále Vám představíme jednotlivé účely zpracování:

4.1 Registrace hráče a zajištění provozování činnosti Správce

Každý účastník technické hazardní hry musí být u Provozovatele řádně zaregistrován ve smyslu ZHH, identifikován ve smyslu AML zákona a musí mu být zřízeno jeho osobní uživatelské konto. 

Registrace každého účastníka zahrnuje zejména zjištění a ověření totožnosti a věku žadatele o registraci, přidělení jeho osobních přístupových údajů nebo jiných přístupových prostředků a aktivaci jeho uživatelského konta, na němž jsou evidovány peněžní prostředky, zejména vklady, sázky a výhry. Registraci není možné dokončit bez řádného ověření věku žadatele o registraci a dále bez ověření všech identifikačních a kontaktních údajů poskytnutých touto osobou Provozovateli. 

Žadatel o registraci je za účelem účasti na internetové technické hře povinen poskytnout Provozovateli následující identifikační a kontaktní údaje: jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství, rodné číslo nebo datum narození (nebylo-li rodné číslo žadateli o registraci přiděleno), pohlaví, místo narození, korespondenční adresu (pokud je odlišná od adresy bydliště), identifikátor bankovního úču a karty, zdroj příjmů, telefonní číslo, adresu pro doručování elektronické pošty (e-mail) a identifikátor datové schránky (má-li ji zřízenou). Žadatel o registraci zcela odpovídá za pravdivost a správnost všech údajů, které sdělí Provozovateli v rámci procesu registrace.

Ověření totožnosti a věku žadatele o registraci provede Provozovatel dálkovým způsobem prostřednictvím Bankovní identity, případně jiného způsobu ověření identity. 

V rámci procesu identifikace dle AML zákona Provozovatel také musí zjistit a zaznamenat, zda každý žadatel není politicky exponovanou osobou ve smyslu AML zákona nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost také vyplývá ze znění AML zákona a je shodná pro všechny provozovatele hazardních her na území ČR.

Provozovatel může pro naplnění účelů AML zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace. Výše uvedené identifikační údaje, kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci účastníka hazardní hry, je Provozovatel povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let.

Registraci žadatele není možné dokončit bez jednotlivého nastavení nebo jednotlivého odmítnutí sebeomezujících opatření dle ust. § 15 odst. 2 ZHH. Také v tomto případě se jedná o plnění právní povinnosti Provozovatele na základě ZHH. 

Správce má také zákonnou povinnost kontrolovat rejstřík vyloučených osob dle ust. § 16 ZHH. V případě, že je osoba – subjekt údajů – v tomto rejstříku zapsána, není možné umožnit této osobě účast na hazardní hře.

4.2 Evidence vkladů a podezřelá jednání

V rámci plnění povinností stanovených ZHH a AML zákonem je Provozovatel hazardních her povinen vést evidenci týkající se všech sázek, výher, vkladů na uživatelské konto i výběrů peněžních prostředků z uživatelského konta. Tato povinnost trvá nejméně po dobu 10 let od ukončení registrace, resp. od uskutečnění posledního jednání podléhajícího povinnosti evidence.  

Provozovatel je dále povinen dle AML zákona sledovat chování svých klientů v kontextu rozpoznávání tzv. podezřelých obchodů ve smyslu AML zákona. Povinnost uchovávat tyto údaje trvá po dobu 10 let od každé provedené transakce; resp. od ukončení registrace k účasti na technické hazardní hře. 

Pro všechny výše uvedené účely tedy Provozovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje:

a) identifikační a kontaktní údaje dle ZHH (jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství, rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo žadateli o registraci přiděleno, korespondenční adresu, pokud je odlišná od adresy bydliště, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty – e-mail a identifikátor datové schránky);

b) identifikační a kontaktní údaje dle AML zákona (jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství, rodné číslo, popř. datum narození a pohlaví, nebylo-li rodné číslo přiděleno, a místo narození, 

c) sebeomezující opatření dle ZHH (jsou-li u technické hry nastaveny);

d) údaje týkající se účasti na hře (sázky, výhry, frekvence a délka návštěv herního prostoru, poměr herních a neherních bodů z věrnostního systému, oblíbený herní systém a benefity, herní sázka za období a vložené herní prostředky atd.);

e) údaje týkající se uživatelského konta (vklad, výběr atd.).

4.3 Marketing, věrnostní programy a benefity

Za účelem propagace Správce je možné, aby Vám na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, MP zasílal obchodní sdělení, nabídky a newslettery.

Členem věrnostního programu MP se může stát jakákoli osoba starší 18 let splňující podmínky pro účast na hazardních hrách, která souhlasí se zněním pravidel věrnostního programu a udělí k takovému zpracování svůj souhlas.  

V rámci věrnostního programu jsou zpracovávány následující údaje týkající se jeho členů:

a) kontaktní a identifikační údaje ve smyslu ZHH;

b) osobní údaje případně poskytnuté skrze sociální účty (veřejný facebookový profil aj.) při účasti na případně pořádaných soutěžích, adresa pro zaslání výhry a komunikaci;

c) údaje týkající se účasti člena na jednotlivých hazardních hrách, včetně jeho vkladů, sázek a výher, doby strávené hraním atd. 

V rámci členství v tomto věrnostním programu jsou zasílány (prostřednictvím e-mailu a/nebo sms) různá marketingová sdělení týkající se různých bonusových plnění či aktuálních novinek.

Účelem zpracování osobních údajů členů věrnostního programu je umožnění čerpání všech výhod, které tento program jeho členům nabízí, včetně zasílání aktuálních informačních zpráv. Údaje jsou zpracovávány po dobu členství v programu. 

Členství ve věrnostním programu je zcela dobrovolné, účastník svoji účast může kdykoliv ukončit a Provozovatel přestane zpracovávat jeho osobní údaje za tímto účelem. Odvolání účastníkova souhlasu však působí pouze do budoucna a není tím dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na jeho souhlasu.

Marketingová sdělení zasílaná prostřednictvím e-mailu a sms lze také kdykoli odhlásit v uživatelském účtu. Konkrétně v sekci Můj účet - Osobní údaje - označením zatrhávacího pole Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Bližší pravidla věrnostního programu jsou popsána v rámci Všeobecných obchodních podmínek MP.

4.4 Cookies

V rámci používání Internetových stránek může docházet ke zpracování některých údajů prostřednictvím cookies, které jsou využívány zejména za účelem funkčnosti, optimalizace, statistiky a analýzy návštěvnosti výše uvedených Internetových stránek.

Účely využívání souborů cookies

Různé soubory cookies mohou provádět různé úkoly. Například, některé soubory cookies mohou být zásadně nezbytné pro funkčnost našich Internetových stránek. Odebrání těchto souborů cookies by mělo zásadní vliv na Váš zážitek z využívání našich Internetových stránek. Využívání těchto cookies je možné i bez Vašeho souhlasu.

Tzv. preferenční cookies si pamatují Vaše předvolby, např. výběr Vaší sázky, když vytváříte svůj sázkový tiket nebo Vaši volbu jazyka. Nemusíte tak Vaše preference zadávat pokaždé, když kliknete na jinou část webových stránek. Tyto cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. 

Jiné soubory cookies jsou potřebné k analytickým. Sdělují nám, jak se pohybujete našimi Internetovými stránkami, a umožňují nám sledovat jejich výkon. Používáme také soubory cookies, které obsahují informace o Vašem přístupovém zařízení (jako např. typ zařízení, údaje o geografické poloze, informace o prohlížeči), což nám pomáhá předcházet podvodům, dodržovat zákonné požadavky proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a další. Tyto cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

Soubory cookies můžeme využívat i pro marketingové účely. Těmi se rozumí zejména zobrazování relevantní reklamy pro každého návštěvníka našich webových stránkách a sledování jeho chování na našem webu. Marketingové cookies používáme pouze na základě Vašeho souhlasu.  

V rámci našeho webu používáme cookies prvních i třetích stran.

Užití cookies musíte na našich Internetových stránkách odsouhlasit. To se netýká funkčních (nezbytných) cookies jež lze využít i bez Vašeho souhlasu. Zabránění určitých souborů cookies však může mít určitý vliv na používání a užívání našich Internetových stránek (např. se Vám nebudou zobrazovat některé prvky). 

Používané soubory cookies naším Webem:

Název cookie, typ, Poskytovatel, Doba uchování, Popis

 • is_authenticated, Nezbytné, magicplanet.cz, 3 měsíce, Udržuje informaci o stavu přihlášení uživatele
 • use_dark_mode, Preferenční, magicplanet.cz, 3 měsíce, Zjišťuje zda uživatel používá light/dark mode aplikace
 • sid, Sklik-[advertiser ID], Analytické, aplikace Seznam.cz, max. 540 dní, Měření chování návštěvníků webu a jejich odlišení. Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam, opětovné cílení reklamy (retargeting)
 • _ga, Analytické, Google, 2 roky, Rozlišení uživatelů a omezení počtu požadavků. Všechna shromážděná data jsou analyzována anonymně. Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)
 • _dc_gtm_GTM-W59LZZ6, Analytické, Google, session, Načtení Google Analytics kódu (Google Tag Manager)
 • _gid, Marketingové, Google, 1 den, Rozlišení uživatelů a omezení počtu požadavků. Všechna shromážděná data jsou analyzována anonymně.
 • _gcl_au, Marketingové, Google, 3 měsíce, Zjišťování reklamní efektivity napříč weby (Google AdSense)
 • _fbp, Marketingové, Facebook, 4 měsíce, Facebook Pixel – Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.
 • presence, Marketingové, Facebook, session, Facebook Pixel – identifikace a zobrazování cílené reklamy po vstupu na stránku
 • sb, Marketingové, Facebook, 2 roky, Facebook Pixel – Identifikační, autentizační, marketingové a další funkční soubory cookie specifické pro Facebook.
 • spin, Marketingové, Facebook, 1 den, Facebook Pixel – identifikace a zobrazování cílené reklamy po vstupu na stránku 

Souhlas s používáním souborů cookies

Souhlas s využíváním cookies nám udělujete skrze vyskakovací cookies lištu. Tato lišta by se Vám měla zobrazit při první návštěvě našich webových stránek. Nastavení cookies lišty a tedy i (ne)udělení souhlasu můžete případně kdykoliv změnit na stránkách www.magicplanet.cz v sekci Můj účet - Osobní údaje - označením zatrhávacího pole Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.

Zakázání/odstranění souborů cookies

Ukládání některých souborů cookies na Vaše zařízení můžete předem zakázat, a to prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Stejným způsobem pak můžete i veškeré či pouze vybrané soubory cookies odstranit. V případě, že odstraníte i nezbytné soubory cookies uložené naším webem, se Vám při další návštěvě našeho webu opět zobrazí vyskakovací cookies lišta. 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje primárně zpracováváme na území Evropské unie. Naše webové stránky nicméně používají Google Analytics a další soubory cookies, u kterých může dojít k přenosu Vašich osobních údajů podobě mimo území Evropské unie do tzv. třetích zemí. V tomto konkrétním případě pak jde zejména o Spojené státy americké. 

Berte prosím na vědomí, že v případě, že se rozhodnete udělit nám Váš souhlas s využíváním souborů cookies, může dojít k přenosu Vašich osobních údajů třetích zemí, kde Vám nelze zaručit stejné záruky ochrany Vašich údajů, které Vám přiznává Nařízení GDPR.

Pokud si nepřejete, aby byly Vaše osobní údaje převedeny do třetích zemí, neudělujte nám Váš souhlas s využitím souborů cookies. 

Stejně tak Vás tímto informujeme, že pokud se nacházíte na území mimo EU a rozhodnete se navštívit naše webové stránky, může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů na území dané třetí země, abychom Vám mohli správně zobrazit naše webové stránky.

Pokud si nepřejete, aby byly Vaše osobní údaje zpracovány na území tzv. třetí země, nenavštěvujte prosím naše webové stránky z území mimo EU.

5) Příjemci osobních údajů, sdílení osobních údajů, zpracovatelé

Provozovatel může osobní údaje svých klientů sdílet s dalšími subjekty, a to zejména těmi, které spolupracují na nebo zajišťují poskytování Provozovatelových služeb (hazardní hry, věrnostní program, administrativa, software atd.). Tyto subjekty pak mají postavení tzv. zpracovatelů osobních údajů. Se zpracovateli osobních údajů Provozovatel vždy uzavře tzv. zpracovatelskou smlouvu, která je zárukou řádného zákonného zpracování osobních údajů všech klientů. 

K některým osobním údajům klientů mohou mít přístup dodavatelé podpůrných systémů Provozovatele a souvisejících služeb. Jedná se zejména o následující subjekty:

a) Merchplace s.r.o. , Praha IČO 08844381, Navrátilova 1421/11, 11000 Praha 1, sp. zn. C 326319/MSPH Městský soud v Praze

b) BetWell, s.r.o.; IČO: 09646019, se sídlem: Javorová 2718, 438 01 Žatec, sp. zn. C 46109 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

c) Interactive Bakers, s.r.o., IČO: 10878840, se sídlem: Kacákova Lhota 71, 506 01 Kacákova Lhota, sp. zn. C 47723 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

K některým osobním údajům klientů mohou mít přístup externí auditoři, daňoví poradci či právní zástupci, pokud je to v konkrétní situaci nezbytné.

V kontextu platných zákonů ČR mají k osobním údajům klientů přístup některé orgány veřejné moci, jako např. Celní správa nebo Ministerstvo financí. Osobní údaje je Provozovatel povinen zpřístupnit vždy v nezbytném rozsahu, a to na základě povinností vyplývajících ze zákona či jiného právního aktu.

K Vašim osobním údajům má přístup pouze omezený počet našich zaměstnanců. Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit také v anonymizované podobě (jako např. souhrnnou statistiku, či report), abychom nám nebo našim potenciálním partnerům, inzerentům, investorům a jiným třetím stranám popsali naši činnost, typy klientů, návštěvnost, strategie zodpovědného hraní a jiné informace. Tyto statistiky nebudou obsahovat Vaše osobní údaje.

6) Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předání Vašich osobních údajů může dojít v případě zpracování souborů cookies viz výše, a to pouze pokud nám k takovému zpracování udělíte svůj souhlas.

Mimo výše uvedené správce nezamýšlí Vaše osobní údaje předávat do třetích zemí. Kdyby k tomu ale v budoucnu mělo dojít, bude tomu tak pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek.

7) Ochrana osobních údajů, jejich zabezpečení

Provozovatel za účelem zabezpečení standardu ochrany osobních údajů přistoupil k zavedení vnitřních organizačně-technických opatření, které ve svém celku zajišťují velmi vysokou úroveň ochrany soukromí všech našich klientů. V tomto ohledu Provozovatel využívá dostupných moderních technologií, které zabezpečují řádnou ochranu osobních údajů všech jeho klientů, včetně ochrany před ztrátou, zničením, zveřejněním nebo změnou osobních údajů klienta.  

Data jsou uložena na hardware ve výlučném vlastnictví Správce nebo jeho smluvních partnerů. Veškerý HW je uložen v konkrétně určených datových centrech, které splňují nejpřísnější normy standardu bezpečnosti. Servery jsou lokalizovány v České republice. Přístup do datového centra mají pouze autorizované osoby spolupracující se Správcem.

V souladu s ustanoveními popsanými v těchto Privacy Policy se budeme snažit se všemi Vašimi osobními údaji zacházet přísně důvěrně a dělat všechny přiměřené kroky, abychom Vaše osobní údaje v rámci našich systémů udrželi zabezpečené. Nicméně, internet není zabezpečené médium a nemůžeme zaručit bezpečnost žádných dat, která zpřístupníte online – např. na sociálních sítích, nebo prostřednictvím e-mailu.

Pokud se z našich Internetových stránek, případně jakýchkoli dokumentů, odkazujete na jiné webové stránky, Vaše osobní data se budou řídit jejich zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si před komunikací s novými webovými stránkami vždy přečetli tamější zásady ochrany osobních údajů.

Naše Internetové stránky jsou zabezpečeny SSL šifrováním.

8) Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsme oprávněni uchovávat po celou dobu, dokud je aktivní váš uživatelský účet, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo tak dlouho, jak je jinak potřeba k tomu, abychom Vám mohli poskytovat své služby případně chránit své právní nároky. V souladu s tím budou Vaše osobní údaje zpracovány až 10 let od chvíle zavření Vašeho účtu nebo po tuto dobu od posledního kontaktu s námi vycházejícího z Vaší strany.

Osobní údaje můžeme uchovávat i poté, co deaktivujete svůj uživatelský účet nebo přestanete používat jakékoli konkrétní služby, dokud je to v přiměřené míře potřeba k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů týkajících se našich uživatelů, prevenci podvodů a zneužívání, ochrany našich právních nároků a oprávněných zájmů.

Máme zavedeny zásady uchovávání dat, které uplatňujeme na osobní údaje, které zpracováváme. 

9) Práva klientů jako subjektů údajů

Mezi práva subjektu údajů (klientů Provozovatele) zejména patří:

a) právo mít přístup ke svým osobním údajům dle čl.15 Nařízení,

b) právo požadovat opravu Osobních údajů dle čl. 16 Nařízení,

c) právo na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

d) právo na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

e) právo na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

f) právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení,

g) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

h) právo podat stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Základním právem naplňujícím zásadu transparentnosti zpracování je právo subjektu údajů na informace, které má subjektu údajů (klientovi) zaručovat řádnou informovanost o zpracování jeho osobních údajů. Toto právo je mimo jiné naplněno tímto dokumentem, který informuje klienty o zpracování jejich osobních údajů. 

Právo na přístup k osobním údajům dle čl.15 Nařízení 

Předmětem práva na přístup k osobním údajům je právo klienta získat od Provozovatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má dále právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účel zpracování;

b) kategorie osobních údajů;

c) příjemci, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

d) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;

e) existence práva požadovat opravu uložených údajů;

f) právo na výmaz uložených údajů; 

g) právo podat stížnost u ÚOOÚ;

h) informace o zdroji osobních údajů;

i) skutečnost, zda-li dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Klient má tedy právo po Provozovateli požadovat informace, zda o něm zpracovává nějaké osobní údaje a v jakém rozsahu.

Právo požadovat opravu Osobních údajů dle čl. 16 Nařízení

Klient má v souladu se zásadou přesnosti, která stanovuje, že osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované, právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné údaje, současně má klient právo na doplnění nepřesných údajů.

Právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 Nařízení 

Klient má právo požádat Provozovatele, aby bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje a správce má povinnost (za předpokladu naplnění všech zákonných podmínek) tyto údaje vymazat, pokud je dán jeden z níže uvedených důvodů:

a) údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány;

b) klient odvolá svůj souhlas, na základě kterého byly získány (současně však nesmí existovat jiný právní důvod pro zpracování např. zákon);

c) klient vznese námitky proti zpracování jeho údajů a neexistují převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování;

d) údaje klienta byly získány neoprávněně.

Výše uvedené se však nepoužije v situacích, kdy je zpracování osobních údajů klienta nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informací;

b) pro slnění právní povinnosti Provozovatele, typicky plnění povinností dle ZHH a AML zákona;

c) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Provozovatele.

Právo odvolat souhlas se zpracováním

Každý klient může odvolat svůj již učiněný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu klientem. 

Právo na omezení zpracování

Právo klienta na to, aby Provozovatel omezilo zpracování jeho osobních údajů v případě, kdy:

a) klient popírá přesnost jeho osobních údajů (na dobu jejich ověření);

b) zpracování je protiprávní a klient odmítá jejich výmaz, místo toho žádá pouze o omezení jejich použit;

c) provozovatel již osobní údaje klienta nepotřebuje, ale klient je požaduje uchovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) klient vznesl námitku proti zpracování jeho osobních údajů Provozovatelem, přičemž jejich zpracování bude omezeno po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody klienta.

Jedná se toliko o opatření dočasné povahy, tím se toto opatření výrazně liší od práva na výmaz osobních údajů. 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Toto právo klientovi zajišťuje možnost osobní údaje získané (zpracované) Provozovatelem předat třetímu subjektu, a to v případě, že zpracování Provozovatelem je založeno na souhlasu klienta nebo na smlouvě a provádí se automatizovaně. 

Údaje lze třetímu subjektu poskytnout pouze v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

Právo vznést námitku

Každý klient může kdykoliv vznést u Provozovatele námitku proti zpracování jeho osobních údajů na základě Provozovatelova oprávněného zájmu. Pokud Provozovatel následně neprokáže oprávněné důvody pro zpracování klientových osobních údajů, které by převážily nad zájmy klienta, příp. Provozovatel neprokáže jiný důvod zpracování, tak tyto údaje nebude Provozovatel nadále zpracovávat, případně je smaže nebo anonymizuje.   

Právo podat stížnost

Každý klient Provozovatele má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz .

Jak můžete uplatnit Vaše práva?

Každý klient, který si přeje uplatnit některé ze svých výše uvedených práv tak může učinit na buď poštou na adresu Na krčské strání 712/72, Krč, Praha 4, 140 00 nebo prostřednictvím emailové komunikace na info@mp-online.cz.

Lhůta pro zaslání odpovědi činí 30 dnů, přičemž ve složitých případech může být tato lhůta prodloužena.

10) Aktuální znění

Tyto Privacy policy (Zásady zpracování osobních údajů) Provozovatele se mohou v průběhu času měnit, aktuální znění je vždy k nalezení na Internetových stránkách v příslušné sekci. Aktuální znění je vždy účinné jeho zveřejněním. Kontrolujte prosím tyto zásady pravidelně, pokud chcete mít vždy ty nejaktuálnější informace o zpracování osobních údajů.

Přístupem k některé z našich služeb nebo jejím používáním potvrzujete, že jste si tuto Privacy Policy přečetli.

Cookies